Đối tượng Date trong ngôn ngữ lập trình Javascript. Giới thiệu các phương thức cơ bản đối tượng Date. Xem đầy đủ tại

Khi tạo kiểu Date là một function

var date = Date()
thì
console.log(date) // Ngày giờ hiện tại. Thứ Tháng Ngày Năm Giờ:phút:giây Múi giờ. Vd: Thu Apr 21 2022 16:59:00 GMT+0700 (Giờ Đông Dương)
Nhưng kiểu dữ liệu sẽ là string.
console.log(typeof date) // string
Khi tạo kiểu function này, thì không thể dùng biến date để truy xuất vào phương thức Date() được. Vì nó không phải là một đối tượng.
Khi tạo kiểu Date bằng new, thì kết quả vẫn là ngày giờ… hiện tại như trên, nhưng kiểu dữ liệu sẽ là Object.
Javascript-date-object

Javascript-date-object

Tạo Date bằng new

Khi tạo kiểu new này thì mới có thể dùng biến date truy xuất vào các phương thức của đối tượng Date() được.
var date = new Date()
console.log(date) // Ngày giờ hiện tại. Thứ Tháng Ngày Năm Giờ:phút:giây Múi giờ.
console.log(typeof date) // object

Cũng có thể chuyển đổi kiểu dữ liệu sang string bằng toString

console.log(typeof date.toString()) // string
Nhưng kết quả vẫn trả về Ngày giờ hiện tại như trên. Thứ Tháng Ngày Năm Giờ:phút:giây Múi giờ.
console.log(date.toString()) // Ngày giờ hiện tại. Thứ Tháng Ngày Năm Giờ:phút:giây Múi giờ.

Lấy ra các phương thức của Date()

var year = date.getFullYear()
console.log(year) // 2022 năm hiện tại
var month = date.getMonth()
console.log(month) // tháng hiện tại – 1
console.log(month + 1) // tháng hiện tại
var day = date.getDate()
console.log(day) // ngày hiện tại
var hours = date.getHours()
console.log(hours)
var minutes = date.getMinutes()
console.log(minutes)
var seconds = date.getSeconds()
console.log(seconds)

Nối chuỗi ngày tháng năm theo thứ tự mong muốn như sau:

console.log(`${day}/${month}/${year}|${hours}:${minutes}:${seconds}`) // 21/3/2022|18:55:52
Tham khảo dịch vụ: Thiết kế website và quảng cáo Google Facebook Ads
Thiet-ke-web-quang-cao-google-facebook-ha-noi

Thiet-ke-web-quang-cao-google-facebook-ha-noi