Object dùng để lưu trữ thông tin của một đối tượng cụ thể. Ví dụ như thông tin cá nhân của một thành viên.

var contact = {
    name: ‘Hà Nam’,
    age: 36,
    address: ‘Hà Nội, Việt Nam’,
    job: ‘lập trình viên’
}

Mỗi một cặp trong Object gọi là (key: value), giữa các cặp phân cách bằng dấu phẩy (,).

Cách đặt tên key

Trong trường hợp key muốn đặt có nghĩa nhưng lại bị lỗi, thì có thể để key dạng ‘chuỗi’. key dạng chuỗi không có gì khác biệt với key bình thường.

ví dụ có thể đặt

‘my-age’: 36, tương đương với my-age: 36 nhưng my-age thì không đặt được vì vi phạm cách đặt tên, nên có thể dùng ‘my-age’

‘age’:36 tương đương age:36 (ưu tiên nên dùng hơn ‘age’: 36)

và cách nào đặt có nghĩa và đơn giản ngắn gọn nhất thì ta ưu tiên dùng.

Thêm một key: value vào trong Object đã có sẵn

contact.email = ‘laptrinhjavascript@gmail.com’

Kết quả sẽ chèn thêm 1 cặp key: value (email: ‘laptrinhjavascript@gmail.com’) vào trong Object contact trên như sau:

console.log(contact) //

{name: ‘Hà Nam’, age: 36, address: ‘Hà Nội, Việt Nam’, job: ‘lập trình viên’, email: ‘laptrinhjavascript@gmail.com’}

Trường hợp, key muốn thêm vào dạng vi phạm chứa dấu (-), thì cho vào dấu ngoặc vuông [] như sau:

contact.[‘my-email’] = ‘laptrinhjavascript@gmail.com’

Kết quả vẫn thêm được cặp ‘my-email’: ‘laptrinhjavascript@gmail.com’ vào Object như sau:

console.log(contact) //

{name: ‘Hà Nam’, age: 36, address: ‘Hà Nội, Việt Nam’, job: ‘lập trình viên’, my-email: ‘laptrinhjavascript@gmail.com’}

Thêm 1 key vào trong Object thông qua 1 biến có sẵn trong Object

Tạo biến
var myMobile = ‘mobile’;
var contact = {
    name: ‘Hà Nam’,
    age: 36,
    address: ‘Hà Nội, Việt Nam’,
    job: ‘lập trình viên’,
    [myMobile]: 123456789
}

Sau đó in ra sẽ được 1 cặp key: value là (mobile: 123456789) mới tạo ra thông qua biến myMobile

console.log(contact) // {name: ‘Hà Nam’, age: 36, address: ‘Hà Nội, Việt Nam’, job: ‘lập trình viên’, mobile: 123456789}
Trên đây là một số cách tạo key:value thường dùng, tùy trường hợp ta sử dụng cách phù hợp.
Trong trường hợp có thể sử dụng được cách nào nhanh nhất, đơn giản nhất thì ta ưu tiên dùng cách đó.

Javascript-object-methods-hoc-ngon-ngu-lap-trinh

Lấy một value ra ngoài như sau:

Ví dụ lấy value của age ra ngoài

console.log(contact.age) // 36  (ưu tiên sử dụng hơn vì đơn giản ngắn gọn)

hoặc

console.log(contact[‘age’]) // 36 (trường hợp này thì không nên dùng cách này.).
Tuy nhiên một số trường hợp sẽ phải dùng cách ngoặc [] mới lấy được value của 1 key trong Object ra.
Ví dụ:
var contact = {
    name: ‘Hà Nam’,
    age: 36,
    address: ‘Hà Nội, Việt Nam’,
    job: ‘lập trình viên’
}
var myJob = ‘job’
Trường hợp phải lấy value ‘lập trình viên’ ra thông qua 1 biến đặt là myJob.
console.log(contact[myJob]) // lập trình viên

Nếu lấy 1 key không tồn tại trong Object, thì value trả về là undefined

Ví dụ, fullNam không có trong Object

console.log(contact.fullName) // undefined

Xóa một cặp key:value trong Object

Cú pháp

delete object.key

object là tên biến

key là tên key muốn xóa

Ví dụ muốn xóa age: 36 trên như sau: delete contact.age // trả về object mất cặp age: 36

Xóa name: ‘Hà Nam’ như sau: delete contact.name // trả về object mất căp name: ‘Hà Nam’

Object có thể chứa function

Ví dụ thêm cặp getAge: function vào 1 object sau

var contact = {
    name: ‘Hà Nam’,
    age: 36,
    getAge: function () {
          return this.age
          }
}
console.log(contact.getAge) //
Kết quả trả về nguyên function
ƒ () {
return this.Age
}
Nhưng chưa chạy code trong function, vì chưa gọi hàm get.Age()
Khi gọi hàm getAge()
console.log(contact.getAge()) // kết quả trả về 36.

Giải thích vì sao trả về 36?

Khi gọi chạy hàm contact.getAge(), thì code bên trong function được chạy, và return trả về key age: 36.

Lưu ý: this có cũng có nghĩa là contact, có thể dùng this gọi thay cho tên 1 object, để tiện xử lý hơn. Sau này nếu sửa lại tên object, thì this vẫn được hiểu là gọi chính tên object mới, nên không cần sửa bên this bên trong object nữa.

Cách gọi tên các key trong Object

Để phân biệt dễ dàng giữa các key dạng function và thông số khác, chúng ta thường gọi như sau:

key dạng function: gọi là Phương thức / method

key dạng khác: gọi là thuộc tính / property

Tham khảo dịch vụ: Thiết kế website và chạy quảng cáo Google Facebook Ads

Thiet-ke-web-quang-cao-google-facebook-ha-noi

Thiet-ke-web-quang-cao-google-facebook-ha-noi