Toán tử AND truy vấn lần lượt các giá trị, nếu tất cả các giá trị đó không phải là 1 trong 6 giá trị false, thì sẽ trả về giá trị cuối cùng.

1. Toán tử AND (&&) trong lập trình JavaScript

Xét ví dụ sau:

var result = ‘value1’ && ‘value2’ && ‘value3’

console.log(result) // value3

Giải thích:

Cần nhớ 6 giá trị false là: false, 0, ‘’, NaN, undefined, null

Toán tử AND (&&) sẽ xét ‘value1’ không phải một trong các giá trị false trên, thì chuyển sang xét ‘value2’ cũng không phải là một trong các giá trị false trên, thì chuyển sang xét ‘value3’ cũng không phải là một trong các giá trị false trên, thì trả về result = ‘value3’ tức sẽ lấy giá trị phía cuối cùng.

Khái quát ý nghĩa của toán tử AND (&&)

Toán tử && sẽ truy vấn lần lượt các giá trị, nếu tất cả các giá trị đó không phải là một trong 6 giá trị false, thì Toán tử && sẽ truy vấn tiếp giá trị phía sau và trả về giá trị của vế cuối cùng; khi truy vấn lần lượt các giá trị, gặp một trong 6 giá trị false tại đâu, thì sẽ lấy ngay kết quả false đó trả về, mà không cần truy vấn các vế phía sau nữa.

Nhưng nếu toán tử && gặp giá trị 1 trong 6 false thì sao?

Xét ví dụ tiếp:

var result = 0 && ‘value2’ && ‘value3’

console.log(result) // 0

Toán tử && xét giá trị thứ nhất là 1 trong 6 false, thì trả về kết quả là 1 trong 6 false luôn mà không cần xét đến các giá trị phía sau.

Xét ví dụ tiếp:

var result = ‘value1’ && null && ‘value3’

console.log(result) // null

Toán tử AND (&&) xét giá trị thứ nhất không phải là 1 trong 6 false, thì xét tiếp giá trị thứ hai là null (1 trong 6 false), thì trả về kết quả null, không cần xét đến các giá trị phía sau nữa.

Như vậy, nếu không xét đến giá trị 1 trong 6 false, thì toán tử && sẽ xét lần lượt các giá trị và lấy giá trị cuối cùng.

Toan-tu-ADD-OR-trong-lap-trinh-javascript

Toan-tu-ADD-OR-trong-lap-trinh-javascript

2. Toán tử OR (||) trong lập trình JavaScript

Toán tử || truy vấn lần lượt, đến giá trị nào không phải là 1 trong 6 false, thì sẽ trả về kết quả đó luôn, mà không truy vấn các giá trị phía sau nữa; nếu gặp giá trị thuộc 1 trong 6 false, thì bỏ qua, để truy vấn giá trị tiếp theo nếu có. Nếu tất cả giá trị là thuộc false thì kết quả mới trả về false đó.

Hay khái quát là, toán tử || chỉ cần tìm được một giá trị không thuộc 1 trong 6 false là trả về kết quả ngay mà không cần truy vấn nữa. Trừ khi tất cả giá trị đều dạng false thì kết quả sẽ trả về false cuối cùng.

Xét ví dụ sau:

var result = ‘value1’ || ‘value2’ || ‘value3’

console.log(result) // value1

Ví dụ tiếp:

var result = 0 || ‘value2’ || ‘value3’

console.log(result) // value2

Ví dụ tiếp:

var result = 0 || undefined || ‘value3’

console.log(result) // value3

Ví dụ tiếp:

var result = 0 || undefined || NaN

console.log(result) // NaN

3. Toán tử logic và câu lệnh điều kiện if trong lập trình JavaScript

Câu lệnh điều kiện if thường được truyền giá trị kiểu Boolean vào là true hoặc false, để thực thi.

Ví dụ:

var x = 10

var y = 20

if (x < y) {

console.log(‘Điều kiện đúng’)

} else {

console.log(‘Điều kiện sai’)

} // Kết quả trả về sẽ là: Điều kiện đúng, bởi vì điều kiện truyền vào là x < y là đúng tức là true.

Đối với giá trị truyền vào dạng toán tử logic AND và OR thì cũng được dùng như vậy. Vì các giá trị không phải là 1 trong 6 giá trị false thì được hiểu là true.

Ví dụ:

var abc = ‘value1’ || ‘value2’ || ‘value3’

if (abc) {

console.log(‘Điều kiện đúng’)

} else {

console.log(‘Điều kiện sai’)

} // Kết quả trả về sẽ là: Điều kiện đúng, bởi vì điều kiện truyền vào (abc) là value1 được coi là true.

Ví dụ tiếp:

var abc = ‘value1’ && ‘value2’ && ‘value3’

if (abc) {

console.log(‘Điều kiện đúng’)

} else {

console.log(‘Điều kiện sai’)

} // Kết quả trả về sẽ là: Điều kiện đúng, bởi vì điều kiện truyền vào (abc) là value3 được coi là true.

Ví dụ tiếp:

var abc = ‘value1’ && ‘value2’ && 0

if (abc) {

console.log(‘Điều kiện đúng’)

} else {

console.log(‘Điều kiện sai’)

} // Kết quả trả về sẽ là: Điều kiện sai, bởi vì điều kiện truyền vào (abc) là số 0 được coi là false.

Lời kết

Như vậy, trong dự án thiết kế website wordpress, toán tử logic AND và OR kết hợp với biểu thức điều kiện if, có thể dùng tiếp nhận dữ liệu đầu vào để đưa ra một xử lý nào đó rất hữu ích.

Ví dụ, khách hàng cần cung cấp vị trí, để hiển thị các sản phẩm đang có hàng tại khu vực của khách hàng.

Thiet-ke-web-quang-cao-google-facebook-ha-noi

Thiet-ke-web-quang-cao-google-facebook-ha-noi