1
CHAT

Câu lệnh rẽ nhánh if else | switch case break | Toán tử 3 ngôi Ternary operator

Tìm hiểu về các câu lệnh rẽ nhánh else if và switch trong ngôn ngữ lập trình Javscript. Và khi nào thì sử dụng câu lệnh else if, khi nào thì dùng switch. Và khi nào sử dụng toán tử 3 ngôi? Câu lệnh rẽ nhánh else if Cho ví dụ if (data === 1) [...]

Câu lệnh rẽ nhánh if else | switch case break | Toán tử 3 ngôi Ternary operator2022-06-02T16:01:29+07:00

Đối tượng Math Object trong lập trình Javascript

Đối tượng Math Object trong ngôn ngữ lập trình Javascript, được định nghĩa sẵn, chúng ta không cần phải định nghĩa, mà chỉ cần gọi ra để sử dụng. Đối tượng Math chứa các thuộc tính và phương thức cho phép thi hành một số tác vụ về toán học. Math thường được ứng dụng [...]

Đối tượng Math Object trong lập trình Javascript2022-05-26T09:46:28+07:00

Đối tượng Date trong ngôn ngữ lập trình Javascript

Đối tượng Date trong ngôn ngữ lập trình Javascript. Giới thiệu các phương thức cơ bản đối tượng Date. Xem đầy đủ tại Tìm kiếm thêm trên Google: Javascript date object mozilla https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Date/Date https://www.w3schools.com/js/js_dates.asp Khi tạo kiểu Date là một function var date = Date() thì console.log(date) // Ngày giờ hiện tại. Thứ Tháng Ngày [...]

Đối tượng Date trong ngôn ngữ lập trình Javascript2022-05-26T10:30:50+07:00

Object prototype trong Javascript là gì?

Object prototype trong Javascript là gì? Giới thiệu khái niệm cơ bản về prototype trong ngôn ngữ lập trình Javascript. Ví dụ ta có 1 bản thiết kế Object constructor như sau: Bản thiết kế này dùng tạo 2 đối tượng giangvien và hocvien:   function User(firstName, lastName, avatar) {     this.firstName = firstName [...]

Object prototype trong Javascript là gì?2022-05-26T10:28:39+07:00

Object constructor – bản thiết kế trong lập trình Javascript

Object constructor được hiểu là bản thiết kế trong lập trình Javascript. Dựa vào bản thiết kế tạo sẵn, có thể dùng để tạo ra các đối tượng cùng các thuộc tính chung. Từ đó, tiết kiệm thời gian tạo các đối tượng mới, vì không phải tạo lại các đối tượng đã có trong [...]

Object constructor – bản thiết kế trong lập trình Javascript2022-05-26T10:28:21+07:00

Object trong ngôn ngữ lập trình Javascript

Object dùng để lưu trữ thông tin của một đối tượng cụ thể. Ví dụ như thông tin cá nhân của một thành viên. var contact = {     name: 'Hà Nam',     age: 36,     address: 'Hà Nội, Việt Nam',     job: 'lập trình viên' } Mỗi một cặp trong [...]

Object trong ngôn ngữ lập trình Javascript2022-05-26T10:22:57+07:00

Mảng – Array trong ngôn ngữ lập trình Javascript

Mảng Array trong Javascript có thể chứa nhiều phần tử và các kiểu dữ liệu. Mảng hữu ích cho việc tạo biến giống nhau một cách nhanh, ngắn gọn. 1. Cách tạo một biến chứa Array Cách 1 (phổ biến thường dùng) Tạo một biến languages chứa các ngôn ngữ lập trình, chứa hàm, chứa [...]

Mảng – Array trong ngôn ngữ lập trình Javascript2022-05-26T10:32:51+07:00

Number – làm việc với kiểu số trong lập trình JavaScript

Trong Javascript có 2 loại số là: Loại số được lưu trữ dưới dạng 64 bit IEEE-754 (các số phẩy động). Loại số sử dụng để biểu thị số nguyên có độ dài tùy ý: số BigInt. Cách khai báo số Cách thông thường var numberMillion1 = 100 // tương đương 100 (1 trăm) var [...]

Number – làm việc với kiểu số trong lập trình JavaScript2022-05-26T10:33:43+07:00

Làm việc với Chuỗi trong lập trình JavaScript

Trong ngôn ngữ lập trình JavaScript, khi làm việc với chuỗi (string), có một số cách để xử lý dữ liệu trong chuỗi như sau: Tạo chuỗi trong JavaScript Trong ngôn ngữ lập trình JavaScript có 2 cách tạo chuỗi như sau Cách 1: var name1 = 'Nội dung chuỗi cách 1: đây là cách [...]

Làm việc với Chuỗi trong lập trình JavaScript2022-05-26T10:37:24+07:00

Từ khóa Return trong hàm và các loại hàm function trong lập trình JavaScript

Trong ngôn ngữ lập trình JavaScript, có 3 loại hàm function là: Declaration, Express, và Arrow. Trong bài này, nói về hai loại hàm cơ bản là Declaration function và Express function. 1 - Từ khóa Return trong hàm function - JavaScript Định nghĩa return: là trả về giá trị của biến trong hàm. Ví [...]

Từ khóa Return trong hàm và các loại hàm function trong lập trình JavaScript2022-05-26T10:44:19+07:00

hotline-dovebay

0977763056