Trong Javascript có 2 loại số là:

 • Loại số được lưu trữ dưới dạng 64 bit IEEE-754 (các số phẩy động).
 • Loại số sử dụng để biểu thị số nguyên có độ dài tùy ý: số BigInt.

Cách khai báo số

Cách thông thường

var numberMillion1 = 100 // tương đương 100 (1 trăm)

var numberMillion2 = 1e6 // tương đương 1000000 (1 triệu)

var numberMillion3 = 1e7 // tương đương 10000000 (10 triệu)

var nubmberMillion4 = 1e8 // tương đương 100000000 (100 triệu)

var nubmberMillion4 = 1e9 // tương đương 1000000000 (1 tỷ)

Đối tượng Number trong ngôn ngữ JavaScript

Đối tượng Number trong Javascript giúp định nghĩa số và làm việc với số. Một số phương thức thường dùng làm việc với đối tượng Number:

Phương thức Vai trò

Number.isFinite()

– Finite: số hữu hạn.

– Trả về kiểu dữ liệu Boolean (true/false)

– Xác định giá trị truyền vào có phải là số hữu hạn không?

Nếu trả về true: tức giá trị truyền vào là hữu hạn, nếu trả về false: tức giá trị truyền vào không phải số hữu hạn.

Một tập hữu hạn là một tập hợp mà có thể đếm và có thể kết thúc việc đếm. Ví dụ tập hữu hạn {1, 3, 5, 7, 9}, số hữu hạn {1} {3} {5} {7} {9}

Number.isFinite(3 / 0); // false
Number.isFinite(10 / 2); // true
Number.isFinite(0 / 0); // false

Number.isInteger()

– Integer: số nguyên.

– Trả về kiểu dữ liệu Boolean (true/false).

– Xác định giá trị truyền vào có phải là số nguyên không?

Number.isInteger(12121212); // true
Number.isInteger(5.3);    // false
Number.isInteger(Math.PI);  // false

Number.parseFloat()

– Trả về kiểu dữ liệu Number.

– Chuyển đổi kiểu dữ liệu CHUỖI đã cho thành một SỐ – dấu phẩy động.

Number.parseInt('20') // 20
Number.parseInt('80.00') // 80
Number.parseInt('123,123') // 123 (vì 123,123 không phải định dạng , số thập phân)
Number.parseInt('123.123') // 123.123
Number.parseInt('25 45 65') // 25
Number.parseInt(' 2022 ') // 2022
Number.parseInt('26 is my age') // 26

Number.parseInt()

– Trả về kiểu dữ liệu Number.

– Chuyển đổi kiểu dữ liệu CHUỖI đã cho thành một số nguyên, với chuỗi số thập phân chỉ lấy số nguyên không làm tròn.

Number.parseInt('20') // 20
Number.parseInt('80.00') // 80
Number.parseInt('123,123') // 123
Number.parseInt('123.123') // 123
Number.parseInt('25 45 65') // 25
Number.parseInt(' 2022 ') // 2022
Number.parseInt('26 is my age') // 26

Number.prototype.toFixed()

– Trả về kiểu dữ liệu chuỗi – string.

– Chuyển đổi kiểu dữ liệu SỐ và trả về kiểu dữ liệu CHUỖI đại diện cho số đã cho, có số chữ số chính xác sau dấu thập phân.

var number = 12.34567

number.toFixed() // '12' dạng tring
number.toFixed(1) // '12.3' dạng tring
number.toFixed(6) // '12.345670' dạng tring

Number.prototype.toString()

– Trả về kiểu dữ liệu String

– Chuyển đổi và trả về số đã cho dưới dạng chuỗi.

(04).toString();  // '4' vì số 04 được hiểu là số 4, nên số 0 không được ghi nhận để thực hiện chuyển sang chuỗi
(1040).toString();   // '1040'
(14.04).toString();  // '14.04'

Các cách tạo giá trị số – number trong ngôn ngữ lập trình JavaScript

Cách 1: Phổ biến, thường dùng, vì nhanh chóng, đúng kiểu dữ liệu số – number

var number = 26 // kiểu dữ liệu typeof: number

var age = 36

var PI = 3.14

Cách 2: Không khuyến khích dùng, vì nó có typeof kiểu dữ liệu là string

var number2 = new Number(12) // 12 nhưng typeof - kiểu dữ liệu là string

Một số trường hợp kiểu dữ liệu trả về

var number3 = 10 / 'abc'

console.log(number3) // typeof: NaN - kiểu dữ liệu không hợp lệ

Vì chuỗi ‘abc’ thì không hợp lệ để thực hiện phép tính 10 / ‘abc’

Vậy khi thu thập thông tin người dùng nhập vào, ví dụ làm code ứng dụng máy tính, chúng ta cần xác định dữ liệu nhập vào có hợp lệ hay không, để thông báo cho người dùng biết.

Cách kiểm tra

console.log(isNaN(number3)) // boolean

Nếu kết quả trả về là true: tức dữ liệu NaN – không hợp lệ

Kết quả false: tức kiểu dữ liệu không phải NaN

Tham khảo thêm Key search google: Javascript number methods

Javascript-number-methods

Javascript-number-methods

Một số cách làm việc với number

To String: chuyển kiểu số sang chuỗi

var number4 = 34
console.log(number4.toString()) // 34 - string 

var PI = 3.14
console.log(PI.toString()) // 3.14 - string 

To Fixed: Làm tròn số thập phân

var PI = 3.14
console.log(PI.toFixed()) // 3

var number6= 123.123456 

console.log(number6.toFixed()) // 123

var number7= 123.523456 

console.log(number7.toFixed()) // 124

console.log(number7.toFixed(2)) // 124.52

console.log(number7.toFixed(3)) // 124.523

console.log(number7.toFixed(4)) // 124.5235

Nguồn tham khảo: F8

Thiet-ke-web-quang-cao-google-facebook-ha-noi

Thiet-ke-web-quang-cao-google-facebook-ha-noi