1. Kiểu dữ liệu nguyên thủy – Primitive Data

– Number type (dữ liệu số)
– String type (dữ liệu chuỗi)
– Boolean type (trả về true hoặc false
– Undefined (không gán giá trị cho biến)
– Null (không có gì)
– Symbol (sự khác biệt)

2. Kiểu dữ liệu phức tạp – Complex Data

 – Function
 – Object và Array
kieu-du-lieu-lap-trinh-javascript

kieu-du-lieu-lap-trinh-javascript

// Ví dụ dữ liệu number type

var a = 10
var b = 15
var c = 20

// Ví dụ dữ liệu String type

var fullName1 = ‘Dove Bay’
var fullName2 = ‘Dove “Bay’
var fullName3 = “Dove ‘Bay”
var fullName4 = ‘Dove \”Bay’
var fullName5 = ‘Dove \’Bay’
// Lưu ý: “dấu nháy đơn và dấu nháy kép có giá trị như nhau, dùng nháy nào cũng được. Thường dùng nháy đơn cho gọn gàng vì ít ký tự hơn”
// Khi muốn thêm dấu nháy bên trong dữ liệu String type thì kết hợp dấu ” và ‘ hoặc \ như trên ví dụ
// Để kiểm tra kiểu dữ liệu
console.log(typeof fullName1)

// Ví dụ dữ liệu Boolean type

// Kiểu dự liệu Boolean chỉ cho kết quả true hoặc false
var isSuccess = true
var isError = false
// Lưu ý: khi đặt biến Boolean thì thường đặt is… phía trước
// Để kiểm tra kiểu dữ liệu
console.log(typeof isSuccess)

// Ví dụ dữ liệu Undefined

// Khi định nghĩa ra một biến nhưng không gán giá trị cho nó thì gọi là Undefined
var age2;
var sex;
// Để kiểm tra kiểu dữ liệu
console.log(typeof sex)
console.log(typeof age2)

// Ví dụ dữ liệu Null

var isNull = null; // nothing tức không có gì
// Để kiểm tra kiểu dữ liệu
console.log(‘null:’, typeof isNull)

// Ví dụ dữ liệu Symbol

var id1 = Symbol(‘id’); // unique khác biệt
var id2 = Symbol(‘id’); // unique khác biệt
// Cùng truyền dữ liệu ‘id’vào cho biến id và id2, nhưng id1 vẫn khác id2. Cùng thử
console.log(‘kiem tra id1 = id2’, id1 === id2)
// Để kiểm tra kiểu dữ liệu Symbol
console.log(‘kiem tra Symbol:’, typeof id1)
console.log(‘kiem tra Symbol:’, typeof id2)

// Ví dụ dữ liệu Function type, Function tự định nghĩa, khác với Function có sẵn.

var myFunction = function() {
    alert(‘Code trong function không được chạy. Chỉ khi gọi biến myFunction, thì code trong function mới được chạy’)
}
// Chỉ khi gọi biến myFunction, thì code trong function mới được chạy
myFunction();
// Để kiểm tra kiểu dữ liệu Function
console.log(‘kiem tra Function:’, typeof myFunction)

// Ví dụ dữ liệu Object

var myObject = {
    name: ‘Dove Bay’,
    age: 15,
    address: ‘Hanoi’,
    function: function() {
    }
}
// muốn thêm một (key:value) thì thêm dấy phẩy.
// Dữ liệu kiểu Object có thể chứa rất nhiều thứ bên trong phức tạp.
// Để kiểm tra kiểu dữ liệu Object
console.log(‘kiểm tra kiểu dữ liệu Object’, myObject);

// Khi không cần định nghĩa key theo ý muốn, thì có thể dùng kiểu dữ liệu Array, tự động đánh key theo thứ tự từ 0 trở đi

var myArray = [
    ‘JavaScript’,
    ‘PHP’,
    ‘Python’,
    ‘Ruby’
]
// Để kiểm tra kiểu dữ liệu Array
console.log(‘kiểm tra kiểu dữ liệu Array’, myArray);